مسجد سنگی داراب بر اساس گزارش دکتر اولریش

       تاریخ شهر داراب / جاذبه های تاریخی داراب / جاذبه های فرهنگی و تاریخی داراب / جغرافیای داراب / درباره شهرستان داراب / گردشگری داراب / گردشگری فرهنگی_تاریخی      ۱۳ مهر, ۱۳۹۷

“اولریش” پنج گزارش تهیه و منتشر نموده که مربوط به سالهای ۱۹۷۲تا ۱۹۷۵ و نهایتاً ۲۰۱۱ و مربوط به تحقیقات مختلف خود در مورد ایران می باشد. از جمله باستان شناسانی که در گزارشات تحقیقاتی خود به موضوع مسجد سنگی…… بیشتر »